Warunki Zawierania Umów

§1 Postanowienia wstępne

1. Ogólne Warunki Zawierania Umów (dalej: OWU) wskazują generalne zasady świadczenia zobowiązań przez Punkt Drukarnia Cyfrowa Ewa Matwiejuk NIP: 5421559150 ul. Elewatorska 13 lok 8, 15-620 Białystok, Polska (dalej: Wykonawca) na rzecz Zamawiającego.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Zawierania Umów a treścią zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym Umowy pierwszeństwo mają zapisy Umowy. Nie dotyczy to jednak zasad określających gwarancję wskazanych w § 5 OWZU.

3. W przypadku braku odmiennych uzgodnień do zawieranych umów zastosowanie ma prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w OWZU oraz w Umowie stosuje się zasady prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

6. Na gruncie umów zawieranych przez Wykonawcę z Zamawiającym za wiążące uważa się następujące definicje:

a) Strona – Wykonawca lub Zamawiający.

b) Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

c) Zamawiający – podmiot zawierający Umowę z Wykonawcą w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową a także podmiot prawa publicznego.

d) Siła wyższa – zdarzenie niedające się przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności oraz niemożliwe do zapobieżenia.

e) Umowa – stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą którego treść stanowią OWZU oraz postanowienia umowy uzgodnione indywidualnie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w sposób wskazany w § 2 OWZU.

f) Produkt – rzecz ruchoma wytworzona i przeznaczona do sprzedaży lub dostawy przez Wykonawcę będąca w aktualnej ofercie Wykonawcy.

§2 Zasady dotyczące zawierania umów

1. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawca oferuje sprzedaż towarów oraz ich dostawę.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży lub dostawy Zamawiający kieruje wobec Wykonawcy zapytanie ofertowe zawierające co najmniej:

a ) oznaczenie produktu lub produktów mających być przedmiotem Umowy oraz ich ilość,

b) proponowany termin realizacji Umowy oraz, w przypadku Umowy dostawy, adres na jaki Wykonawca miałby dostarczyć produkt.

3. Zapytanie ofertowe kierowane jest na adres email Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zapytania ofertowego do wystosowania oferty Zamawiającemu zawierającej proponowaną przez Wykonawcę treść Umowy. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zapytania Wykonawca może również poinformować Zamawiającego o braku możliwości złożenia oferty. Wykonawca będzie związany warunkami zawartymi w ofercie w terminie wskazanym w ofercie.

5. Po otrzymaniu oferty od Wykonawcy Zamawiający może:

a) potwierdzić warunki zawarte w ofercie,

b) złożyć oświadczenie o rezygnacji z umowy,

c) wprowadzić modyfikację do złożonej przez Wykonawcę oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oferty, co będzie stanowiło nowe zapytanie ofertowe Zamawiającego podlegające procedurze zawarcia umowy zgodnie z OWZU.

6. Po potwierdzeniu warunków oferty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania umowę zawierającą w swej treści warunki zawarte w ofercie potwierdzonej przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania oferty.

7. Zawarcie umowy nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu pod umową przez osobę uprawnioną do zawarcia umowy lub poprzez akceptację treści Umowy przez Wykonawcę. Zamawiający złoży podpis pod umową w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu umowy. Wykonawca złoży podpis pod umową w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zaakceptowanej i podpisanej umowy przez Zamawiającego, bądź zaakceptuje umowę której skan przesłany zostanie Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu Zamawiający wyśle podpisaną przez siebie Umowę na adres Wykonawcy przesyłką pocztową bądź kurierem lub prześle skan umowy zawierającej podpis za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Wykonawcy. Momentem zawarcia umowy będzie podpisanie Umowy przez Wykonawcę, bądź akceptacja treści Umowy przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3 Wykonanie Umowy

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż posiada wiedzę i doświadczenie oraz wszelkie zezwolenia i licencje (o ile są wymagane) niezbędne do należytego wykonania Umów zawartych z Zamawiającym a swoje zobowiązania będzie wykonywał w dobrej wierze.

2. Zamawiający będzie wykonywał wynikające z umowy zobowiązania w wyznaczonych terminach i współpracował z Wykonawcą w celu wykonania umowy.

3. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystosowania żądania, wszelkich informacji związanych z wykonaniem Umowy.

4. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za uchybienie terminowi wykonania umowy gdy nastąpi to w wyniku działania siły wyższej lub braku współpracy Zamawiającego w wykonaniu Umowy w tym m. in. braku udzielenia niezbędnych do wykonania Umowy informacji. Termin wykonania Umowy zostanie przedłużony proporcjonalnie do czasu trwania przeszkody w jej wykonaniu.

5. Ze strony Wykonawcy zarządzanie Umowami będzie wykonywane przez:………………adres email:

6. Zamawiający do wykonania Umowy wyznaczy osobę zarządzającą wykonaniem Umowy wskazując adres email tej osoby.

7. Po odebraniu świadczenia Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania Umowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy protokół odbioru produktów będących przedmiotem Umowy poprzez wysłanie przesyłką pocztową bądź kurierem protokołu odbioru na adres Wykonawcy lub przesłanie podpisanego skanu protokołu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Wykonawcy.

8. W przypadku gdy Zamawiający nie prześle protokołu odbioru we wskazanym terminie, Strony zgodnie uznają, że dostawa odbyła się prawidłowo i Zamawiający nie ma zastrzeżeń co do ilości oraz terminu realizacji Zamówienia.

9. Zamawiający będzie odpowiedzialny za szkodę powstałą w wyniku niewykonania Umowy gdy szkoda nastąpiła w wyniku braku współdziałania Zamawiającego w wykonaniu umowy w m.in. z braku udzielenia Wykonawcy informacji niezbędnych do jej realizacji.

10. Wykonawca jest uprawniony do wyboru środka i sposobu transportu produktów będących przedmiotem Umowy na adres wskazany przez Zamawiającego. Koszt transportu nie jest zawarty w cenie sprzedaży lub dostawy produktu i pokrywa go w całości Zamawiający.

11. Rzeczy ruchome pozostają własnością Wykonawcy do czasu wykonania całości zobowiązania umownego przez Zamawiającego w szczególności zaś do czasu dokonania płatności całej kwoty wskazanej w Umowie. Zamawiający jest odpowiedzialny za utrzymanie produktu w stanie niepogorszonym od czasu wejścia w jego posiadanie i nie przysługuje mu z tego tytułu wynagrodzenie względem Wykonawcy.

§4 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury vat i w terminie tam wskazanym.

2. Wykonawca w Umowie może zastrzec obowiązek zapłaty przez Zamawiającego zaliczki w wysokości do 50% wartości zamówienia we wskazanym przez siebie terminie.

3. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym terminie uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy.

4. Do wynagrodzenia należnego Wykonawcy wskazanego w Umowie w kwocie netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili wystawienia faktury vat.

5. Płatność wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich lub w walucie euro po przeliczeniu wartości zgodnie ze średnim kursem walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień dokonania płatności przez Zamawiającego.

6. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury vat po przedstawieniu przez Zamawiającego protokołu odbioru wskazanego w § 3 ust. 7 OWZU lub po bezskutecznym upływie terminu tam wskazanego.

7. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury vat drogą elektroniczną i oświadcza, że nie wymaga dokonania pod nią podpisu przez Wykonawcę.

§5 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione produkty zgodnie z treścią zawartej Umowy.

2. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia czy zamówione produkty są wolne od wad fizycznych oraz czy ich ilość oraz rodzaj odpowiada zawartej Umowie. Oświadczenie o nieistnieniu wad fizycznych oraz o zgodności produktu z Umową Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia mu produktu za pomocą poczty elektronicznej na adres email Wykonawcy wskazany w Umowie.

3. Brak przekazania Wykonawcy oświadczenia w sposób i w terminie o którym mowa w §5 ust. 2 OWZU będzie rozumiane przez Strony jako złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o braku wad fizycznych rzeczy oraz o ich zgodności z Umową.

4. Oświadczenie złożone przez Zamawiającego w sposób wskazany w § 5 ust. 2 lub 3 OWZU zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy oraz ich niezgodność z zawartą Umową oraz zwalnia Wykonawcę z kosztów odłączenia i ponownego połączenia produktu w przypadku gdy został on połączony z innymi rzeczami w przypadku konieczności jego wymiany na nowy lub dokonania naprawy.

5. Wykonawca udziela gwarancji na wytworzone przez siebie produkty na okres 12 miesięcy liczony od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu.

6. W celu wykonania uprawnień związanych z gwarancją Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia wykrycia wady produktu zgłosi reklamacje Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres:

7. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

8. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji Wykonawca dokona naprawy produktu lub dokona wymiany rzeczy na wolną od wad w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia zasadności reklamacji. Koszty związane z wymianą lub naprawą rzeczy , m.in. koszty dostarczenia produktu Zamawiającemu ponosi Zamawiający.

9. W przypadku wymiany rzeczy (produktu) na nową okres gwarancji dla tej rzeczy rozpoczyna bieg na nowo od dnia wydania jej Zamawiającemu.

10. Określone w OWZU warunki gwarancji wyłączają stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie rękojmi w zakresie uregulowanym w OWZU.

11. Strony Umowy zgodnie wyłączają odpowiedzialność kontraktową Wykonawcy z tytułu rękojmi.

§6 Partia próbna, próbka.

1. Zamawiający może zastrzec w Umowie, iż Wykonawca dostarczy mu partię próbną lub próbkę produktów będących przedmiotem Umowy w celu dokonania ich sprawdzenia w zakresie braku wad fizycznych oraz zgodności zamówionych produktów z umową. Zamawiający wskaże Wykonawcy ilość oraz produkt którego próbka lub partia próbna będzie mu dostarczona przez Wykonawcę.

2. Zamawiający będzie zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonych w partii próbnej produktów w zakresie wskazanym w §6 ust. 1 OWZU i przedstawienia Wykonawcy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia partii próbnej, oświadczenia co do zgodności produktów z zawartą Umową oraz braku wad fizycznych produktu.

3. W przypadku złożenia oświadczenia o braku wad fizycznych produktów dostarczonych w partii próbnej oraz ich zgodności z zawartą Umową Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji do pozostałych produktów dostarczonych Zamawiającemu w ramach zawartej Umowy pod warunkiem, iż jakość produktów dostarczonych Zamawiającemu ich nie jest gorsza od produktów dostarczonych w serii próbnej lub próbce produktu.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności próbki lub serii próbnej z Umową lub wad fizycznych Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia niezgodności towaru z Umową bądź stwierdzenia istnienia wad fizycznych.

5. Brak przekazania Wykonawcy oświadczenia w sposób i w terminie o którym mowa w §6 ust. 2 OWZU będzie rozumiane przez Strony jako złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o braku wad fizycznych rzeczy oraz o ich zgodności z Umową.

6. Koszty wyprodukowania i dostarczenia serii próbnej lub próbki produktu Zamawiającemu ponosi Zamawiający.

§7 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa i uprawnienia Wykonawcy związane z prawami autorskimi do wytworzonych przez niego produktów pozostają jego własnością i nie przechodzą chociażby w części na rzecz Zamawiającego w ramach zawartej Umowy.

2. Jeśli wyprodukowany produkt narusza w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, w szczególności zaś prawa autorskie w zakresie wykonanych projektów, próbek towarów oraz produktów końcowych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi w pełni Zamawiający.

3. Zamawiający oświadcza, iż na dzień zawarcia Umowy dysponuje prawami autorskimi, co do przedmiotu Umowy ani nie jest mu wiadome aby przedmiot Umowy był objęty jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla prawidłowego wykonania Zamówienia.

3. W sytuacji, gdy dalsze przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych mu danych osobowych przestanie być niezbędne, w szczególności po wykonaniu lub rozwiązaniu Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia danych osobowych ze wszystkich swoich systemów teleinformatycznych i innych nośników.

4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych.

5. Strony oświadczają, że dane osobowe osób do reprezentacji Stron oraz dane osobowe kontaktowe osób zatrudnionych oraz współpracujących udostępniane wzajemnie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania Umowy przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostępniane Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem Danych osobowych, które zostały udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których Dane osobowe udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 RODO.

6. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać osoby, których dane udostępnił Zamawiającemu, z klauzulą informacyjną Zamawiającego o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamy obowiązek spoczywa na Zamawiającym.